Sprzęt

wiercenia geologiczne

Wiertnice

WIERTNICA GEOLOGICZNA H35SM Uniwersalna wiertnica geologiczna H35S.M służy do wykonywania pionowych otworów metodą obrotową z użyciem płuczki (prawy obieg) oraz […]

czytaj więcej strzałka

Warto wiedzieć

usługi geologiczno – inżynierskie

Geologia

to nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem budowy, własności i historii skorupy ziemskiej oraz procesami i zjawiskami zachodzącymi we wnętrzu Ziemi i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. Jako samodzielna nauka geologia istnieje od XVIII wieku. Wyniki poszczególnych działów geologii podstawowej wykorzystywane są do celów praktycznych w tzw. geologii stosowanej – (m. in. geologii złóż, hydrogeologii i geologii inżynierskiej).

Badania laboratoryjne gruntów

Rodzaje badań wykonywanych w laboratorium laboratorium firmy Geoprojekt Szczecin
Rodzaj badania Stosowana norma
Badanie cech fizycznych gruntu wilgotność naturalna PN-88  B-04481 EN-ISO 17892-1
gęstość objętościowa szkieletu gruntowego PN-88  B-04481
gęstość objętościowa gruntu PN-88  B-04481 EN-ISO 17892-2
analiza sitowa PN-88  B-04481 EN-ISO 17892-4
 analiza sedymentacyjna PN-88  B-04481 EN-ISO 17892-4
 granica plastyczności PN-88  B-04481 EN-ISO 17892-12
granica płynności PN-88  B-04481 EN-ISO 17892-12
 Zawartość części organicznych  PN-88  B-04481
Oznaczenie współczynnika filtracji [k] EN-ISO 17892-11
 Badanie cech mechanicznych Badanie w aparacie trójosiowego ściskania PN-88  B-04481 EN-ISO 17892-8 EN-ISO 17892-9
Badania edometryczne  PN-88  B-04481 EN-ISO 17892-5
Badanie w aparacie bezpośredniego ścinania  PN-88  B-04481 EN-ISO 17892-10
Inne badania Analiza chemiczna wody agresywność wobec betonu PN-EN 206-1:2003
Badania metodą Proctora  PN-88  B-04481 BS 1377-4:1990
W razie konieczności wykonania bardziej specjalistycznych lub nietypowych badań laboratoryjnych gruntu prosimy o kontakt z naszym ekspertem do spraw badań laboratoryjnych mgr Tomaszem Paskiem.