Badania geologiczne a inwestycja | wiercenia polowe

geologia

Prowadzenie robót budowlanych, a przede wszystkim robót ziemnych, nierozerwalnie związane jest z rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych w podłożu przyszłej inwestycji. Rozpoznanie to prowadzi się w celu ustalenia rzeczywistego obrazu podłoża gruntowego w rejonie projektowanych obiektów budowlanych oraz w ich najbliższym otoczeniu. Posadowienie obiektu budowlanego w bezpieczny sposób nie jest możliwe, bez zdobycia wiedzy na temat budowy podłoża inwestycji oraz właściwości znajdujących się w nim gruntów.  Właściwości te w bezpośredni sposób wpływają na warunki realizacji inwestycji, parametry projektowanej konstrukcji i warunki jej późniejszej eksploatacji, a także bezpieczeństwo użytkowników. W ramach badań geologicznych wykonywanych przed realizacją inwestycji ustalona zostaje zmienność układu warstw gruntu, ich zasięg przestrzenny oraz cechy fizyczne i mechaniczne gruntów badanego podłoża. Zakres badań geologicznych może obejmować: analizę starych map i dokumentacji geologicznych dotyczących przedmiotowego terenu oraz terenów z nim sąsiadujących, analizę zdjęć lotniczych i fotogrametrycznych, aż po wykonywanie wyrobisk badawczych (wierceń i sondowań), czy próbne  obciążenia gruntów.

Wiercenia polowe

Wiercenia to podstawowa metoda geologicznych prac polowych, pozwalająca na zbadanie podłoża gruntowego. Dzięki ich wykonaniu możliwe staje się ustalenie rodzajów gruntów i układów warstw gruntu, jego cechy fizyczno-mechaniczne, pobieranie próbek wód i analiza hydrogeologiczna oraz próby obciążeniowe. Wykonuje się je wiercąc pionowe otwory o średnicy 50-300 mm, do celów badawczych przed inwestycją zwykle wykonuje się odwierty o głębokości 30 m. W przypadku stawiania budowli lub innej konstrukcji ich głębokość wynosi na ogół 2 m poniżej poziomu jej posadowienia przy posadowieniu na właściwej warstwie i do 5 m, jeżeli nieznana jest budowa geologiczna danego gruntu. Wykonanie wierceń polowych przed rozpoczęciem budowy daje inwestorowi pewne korzyści. Pozwalają one na uniknięcie uszkodzeń konstrukcji w przypadku posadowienia budynku na niesprawdzonym gruncie, poprzez wskazanie które grunty są nośne, przekazują informację o znajdujących się ciekach wodnych (wpływają na posadowienie budynku i zakres robót ziemnych) i przede wszystkim wiedzę o rodzaju gruntów występujących w podłożu danej działki.