Badania geotechniczne a warunki posadowienia obiektu

Badania geotechniczne

Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego projekt budowlany powinien w zależności od potrzeb zawierać wyniki badań geologiczno – inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. Szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych określa jednak Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych

Wspomniane Rozporządzenie mówi o tym, że ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych polega na:

1)   zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej;

2)   zaprojektowaniu odwodnień budowlanych;

3)   przygotowaniu oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych;

4)   zaprojektowaniu barier lub ekranów uszczelniających;

5)   określeniu nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego;

6)   ustaleniu wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji, a także wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego z obiektami sąsiadującymi;

7)   ocenie stateczności zboczy, skarp wykopów i nasypów;

8)   wyborze metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopów i nasypów;

9)   ocenie wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego;

10) ocenie stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntów.

Kategorie geotechniczne obiektów budowlanych

Rozporządzenie rozróżnia też trzy kategorie geotechniczne budynków. Pierwsza kategoria obejmuje niewielkie i nieskomplikowane obiekty, stawiane w prostych warunkach gruntowych. Dla tej kategorii wystarczy zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i jakościowych badań geotechnicznych. Przykładem mogą być jedno i dwukondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze, maksymalnie 2 m ściany oporowe oraz niewielkie nasypy i wykopy. Do kategorii drugiej należą obiekty budowane w prostych i złożonych warunkach gruntowych. Dla nich wymagane są ilościowe oceny danych geotechnicznych ich analizy. Przykładem mogą być głębokie fundamenty, ściany oporowe utrzymujące wodę, filary mostowe, czy kotwy gruntowe. Kategoria trzecia obejmuje obiekty posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych i obiekty nietypowe, takie jak stocznie, platformy wiertnicze itp. Do trzeciej grupy zalicza się także obiekty, które mogą wpływać znacząco na środowisko, budynki wysokościowe, tunele, obiekty infrastruktury krytycznej, oraz obiekty monumentalne i zabytkowe.