Sondowanie gruntu - po co i jak się to robi?

Sondowanie gruntu

Sondowanie geotechniczne jest to specjalny rodzaj badania gruntu przed rozpoczęciem budowy budynków mieszkalnych i innych inwestycji budowlanych. Zaliczane jest do badań polowych i ma na celu sprawdzenie właściwości jakościowych i ilościowych gruntu, aby móc lepiej dobrać materiały budowlane. W Polsce nie ma odgórnego nakazu sondowania terenu zanim przystąpi się do prac budowlanych, ale mimo to warto się na to zdecydować. Badanie to pozwoli bowiem na uniknięcie problemów związanych z umieszczeniem budynku w niekorzystnej lokalizacji, a w przyszłości pozwoli uniknąć problemu zapadających się fundamentów czy pękania gruntów.
Podczas sondowania określa się specyfikę podłoża. Wbija się, wciska, wkręca lub obraca ściśle zwymiarowaną sondę w grunt, w celu pomiaru jego oporów. Dzięki temu poznajemy szereg właściwości gruntu, takich jak np.: parametry geotechniczne warstw, głębokość zalegania warstw o różnych właściwościach mechanicznych czy głębokość zalegania przewarstwień.
Sondowanie można podzielić ze względu na sposób wykonywania badania na: statyczne i dynamiczne.

Sondy statyczne

Są to sondy wciskane i wkręcane. Badanie sondą statyczną polega na pionowym i statycznym wciskaniu stożkowej końcówki pomiarowej w grunt. W takcie tego procesu mierzy się opór stożka i opór tarcia gruntu o tuleję tarciową. Stosowane są różne metody pomiaru. Można przekazywać sygnał za pomocą kabla bezpośrednio z końcówki sondy do urządzenia pomiarowego, tak zwanego rejestratora, które znajduje się na powierzchni terenu. Można też bez kabla przekazywać sygnał akustyczny przez wewnętrzną przestrzeń rury żerdzi pomiarowych do mikrofonu pomiarowego na powierzchni terenu. Wreszcie można zapisywać dane pomiarowe w pamięci elektronicznej znajdującej się w środku końcówki pomiarowej, wtedy dane odczytać można dopiero po zakończeniu pomiaru.

Sondy dynamiczne

Są to sondy wbijane udarowe i udarowo-obrotowe. Badanie taką sondą polega na wbijaniu w podłoże końcówki sondy za pomocą młota o znormalizowanej masie i wysokości spadania. Można je wykonywać z powierzchni terenu albo z powierzchni dna wykopu. Najczęściej stosuje się sondy wbijane o końcówkach stożkowych, cylindrycznych lub krzyżakowych.