Przydomowa oczyszczalnia ścieków, a badania geologiczne

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Z roku na rok coraz więcej osób budujących domy decyduje się na zakup nowoczesnego szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym. Oba rozwiązania mają wiele różnych zalet, jednak podstawową jest to, że ścieki poddane procesowi biologicznego oczyszczania, stają się nieszkodliwe dla środowiska i mogą zostać rozsączone w gruncie. Rozsączenie ścieków następuje dzięki rozlokowanemu w obrębie działki systemowi drenażowemu. Aby takie rozwiązanie było skuteczne, przed instalacją szamba czy oczyszczalni, właściciel domu powinien zlecić wykonanie specjalistycznych badań geologicznych podłoża swojej działki.

Tajemnice ziemi

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań geologicznych, zatrudnieni przez właściciela fachowcy sporządzą profesjonalną dokumentacją geologiczną, w której dokładnie określą rodzaj gruntów, znajdujących się w podłożu działki. Dokumentacja geologiczna będzie zawierała m.in. dane dotyczące przepuszczalności stwierdzonych gruntów oraz warunków hydrogeologicznych w podłożu inwestycji. Na podstawie wymienionych informacji, doświadczony geolog lub geotechnik, zaleci lokalizację oraz sposób realizacji inwestycji, polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, szamba ekologicznego jak i studni głębinowej.

Okiełznać ziemię

Jakie są najczęstsze przeciwskazania do budowy oczyszczalni? Przeważnie jest to wysoki poziom wód gruntowych oraz słaba przepuszczalność gruntów. Ścieki rozsączane w gruncie przy pomocy systemu drenażowego, będą zasilać poziom wód gruntowych. Amplituda wahań zwierciadła wody wywołanych zasilaniem przez rozsączane ścieki, zależy od przepuszczalności warstwy wodonośnej. W przypadku wód podziemnych występujących płytko pod powierzchnią terenu, w wyniku podwyższenia poziomu tych wód (zwłaszcza w po długotrwałych opadach lub wiosennych roztopach), teren działki może zostać podtopiony. Wysoki stan wód może być zagrożeniem dla znajdującego się na posesji budynku. Zawilgocenie jego fundamentów może zapoczątkować uszkodzenia (pękanie) ścian, a w ich efekcie doprowadzić do utraty stateczności konstrukcji i poważnej awarii budowlanej. Dlatego badania gruntu są tak ważne.