Realizacje

 

Ochrona brzegów morskich – Łeba, Ustka, Rowy

Firma Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o. wykonała badania geotechniczne dla zadania „Ochrona brzegów morskich na wysokości miejscowości Łeba, Ustka, Rowy”. Prace te objęły wiercenia i sondowania na lądzie praz na morzu.

Most nad Duńczycą

Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o. wykonał badania geotechniczne na trasie kładki pieszo-jezdnej łączącej Łasztownię z Wyspą Grodzką w Szczecinie będącej jednym z elementów budowanego Portu Jachtowego.

Elektrociepłownia Elbląg

Firma Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o. wykonała badania geologiczno – inżynierskie i geotechniczne dla projektowanego bloku gazowo-parowego na terenie Elektrociepłowni w Elblągu.

Dąbrowa Górnicza

We współpracy z firmą FUGRO Geoprojekt Szczecin wykonał wiercenia rdzeniowe oraz interpretację sondowań CPT/U dla potrzeb posadowienia zakładu z jednostką rozdziału powietrza projektowanego na terenie Huty Katowice w Dąbrowie Górniczej. Była to już kolejna inwestycja, oprócz Terminalu LNG w Świnoujściu, przy której współpracowaliśmy z niemieckim oddziałem firmy FUGRO.

 

Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów

Firma Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o. sprawowała nadzór nad wierceniami rdzeniowymi i wykonała Dokumentację geolgiczno – inżynierską dla utworów występujących w nadkładzie złoża węgla brunatnego Adamów. Celem opracowania było określenie warunków hydrogeologicznych, geologiczno – inżynierskich oraz stateczności skarp i nośności podłoża.

Farmy wiatrowe w gminie Darłowo

Firma Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o. wykonała dokumentacje geologiczno – inżynierskie dla ustalenia warunków geologiczno – inżynierskich w podłożu projektowanych elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Malechowo i Wiekowo. W ramach badań wykonano wiercenia rurowane, nierurowane, sondowania CPT/CPTU, badania dylatometryczne oraz badanie rezystywności gruntu.

 

Elektrownia w Rybniku

Firma Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o. zrealizowała badania geotechniczne i geologiczno – inżynierskie na potrzeby budowlane Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin, a w nastepnym etapie również badania dla kanałów spalin dla tej instalacji zlokalizowanej na terenie elektrowni w Rybniku. W ramach badań wykonano wiercenia rurowane, nierurowane oraz sondowania CPT.

Droga ekspresowa S6

Firma Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o. opracowała Dokumentacje badań podłoża gruntowego, Dokumentacje geologiczno – inżynierskie oraz Dokumentacje hydrogeologiczne dla dwóch odcinków drogi ekspresowej S6, a mianowicie odcinka między Goleniowe i Nowogardem oraz Kołobrzegiem i Koszalinem.

Elektrownie wiatrowe Wysoka 3

Geoprojekt Szczecin wykonał badania geologiczne w celu ustalenia warunków geologiczno – inżynierskich w podłożu  elektrowni wiatrowych projektowanych w ramach zadania Wysoka 3 w rejonie miejscowości Troszyn, Nawrocko i Mościce. W ramach badań wykonano wiercenia oraz sondowania CPTU.

 

Farma wiatrowa w rejonie miejscowości Porzecze

Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o. wykonał badania geologiczne dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich podłoża projektowanych 15 turbin wiatrowych i dróg dojazdowych zlokalizowanych w rejonie miejscowości Porzecze. Badania terenowe objęły wiercenia, sondowania CPTU oraz badania sejmicznym dylatometrem SDMT.

 

Szpital Uzdrowiskowy Mieszko w Kamieniu Pomorskim

Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o. wykonał kompleksowe badania geologiczno – inżynierskie i geotechniczne na potrzeby rozbudowy Szpitala Uzdrowiskowego Mieszko w Kamieniu Pomorskim. W ramach prac wykonano  dokumentację badań podłoża gruntowego oraz dokumentację geologiczno – inżynierską. Ponadto ponieważ obiekt ten znajduje się na obszarze górniczym, który swym zasięgiem obejmuje niemal całe miasto, dodatkowo konieczne było opracowanie planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne.

 

Farma wiatrowa Boręty

Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o. wykonał badania geotechniczne w podłożu projektowanej farmy wiatrowej Boręty w powiecie malborskim.

 

Badania geologiczne na potrzeby projektu „Zakątki Wodne”

Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o. wykonał badania geologiczne dla opracowania Opinii geotechnicznej dla ustalenia przydatności gruntów na potrzeby projektu „Zakątki Wodne” w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie.  W ramach badań wykonano wiercenia zarówno z lądu jak i z „wody”.

W ramach zagospodarowywania poszczególnych Zakątków Wodnych planuje się m.in.:

  • fragmentaryczne umocnienia linii brzegowych oraz realizację pomostów
   do cumowania jednostek pływających,
  • ustawienie boi cumowniczych,
  • użycie podestów drewnianych ponad terenem do celów komunikacji lądowej,
  • wykonanie zadaszeń, stołów i siedzisk,
  • oraz wykonanie drewnianych modułów sanitarno porządkowych

 

Farmy wiatrowe w gminie Postomino

Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o. wykonał Dokumentacje badań podłoża gruntowego dla 41 projektowanych eletrowni wiatrowych farm wiatrowych Marszewo oraz Pieńkowo I i II w rejonie miejscowości Marszewo i Pieńkowo w gminie Postomino. W ramach badań geologicznych wykonano wiercenia, sondowania CPTU oraz badania presjometrem Menarda, a także sondowania sejsmiczne SCPTU w celu ustalenia wartości parametrów odkształceniowych in-situ.

 

Port Zewnętrzny w Świnoujściu

Firma „Geoprojekt Szczecin” Sp. z o.o. prowadzi badania geologiczne dla Portu Zewnętrznego w Świnoujściu.Budowa nabrzeża wraz z estakadą jest zasadnicznym elementem inwestycji, która jest zgodna z polityką energetyczną państwa do 2025r., podjętą dla zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości dostaw gazu ziemnego dla Polski.

Wykonane już prace dotyczyły falochronu osłonowego, pola odkładu urobku, wykonano także badania geotechniczne podłoża nabrzeża do rozładunku LNG w rejonie projektowanej platformy przeładunkowej i technologicznej. Część z badań wykonywana była na morzu ze specjalnej platformy.

Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie

Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla ustalenia warunków geologiczno – inżynierskich planowanych budowli hydrotechnicznych dla zadania: Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie oraz Dokumentacja geotechniczna projektowanych dróg oraz obiektów kubaturowych.

 

Farmy wiatrowe na terenie gminy Darłowo

Firma Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o. wykonała dokumentacje geotechniczne dla 38 elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na terenie gminy Darłowo. Dla dokładnego rozpoznania parametrów geotechnicznych podłoża w ramach robót geologicznych wykonane zostały wiercenia, sondowania sondą statyczną CPTU oraz sondowania ze stożkiem sejsmicznym SCPTU, jak również badania dylatometrem sejsmicznym SDMT.

Badania geologiczne prowadzono we współpracy z firmą HEBO Poznań Sp. z o.o., która wykonała sondowania SCPTU oraz SDMT, jak również część badań CPTU. Interpretacja uzyskanych danych prowadzona pod nadzorem prof. Z. Młynarka pozwoliła na uzyskanie wartości charakterystycznych parametrów podłoża takich jak: wytrzymałość na ścinanie, moduł ściśliwości, spójność, kąt tarcia wewnętrznego, moduł ścinania i moduł Younga.

Farma wiatrowa w rejonie miejscowości Bądecz

Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla ustalenia warunków geologiczno – inżynierskich podłoża projektowanych czternastu turbin wiatrowych oraz Głównego Punktu Zasilania w rejonie miejscowości Bądecz (gmina Wysoka, powiat pilski).

 

„Marina Darłówko” w Darłowie – 2012

Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla ustalenia warunków geologiczno – inżynierskich podłoża na potrzeby projektu „Marina Darłówko”.

 

Kąpielisko Arkonka w Szczecinie – 2012

Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla ustalenia warunków geologiczno – inżynierskich podłoża przebudowywanego na potrzeby sportu i rekreacji kąpieliska Arkonka.

Dworzec Łódź Fabryczna – 2012

Firma Geoporjekt Szczecin Sp. z o.o. wykonywała część robót geologicznych w pobdłożu projektowanego nowego Dworca Łódź Fabryczna. Prace te obejmowały wiercenia rurowane oraz badania presjometryczne.

 

Dokumentacja podłoża budynku wielokondygnacyjnego w Mielnie – 2012

Dokumentacja geotechniczna podłoża projektowanego budynku wielokondygnacyjnego w rejonie ul. Pionierów w Mielnie.

 

Farma wiatrowa w rejonie miejscowości Szerzawy – 2011

Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla ustalenia warunków geologiczno – inżynierskich podłoża projektowanych pięciu turbin wiatrowych w rejonie miejscowości Szerzawy (powiat starachowicki).

Falochron osłonowy Portu Zewnętrznego w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Geologiczne „Geoprojekt Szczecin” wykonało badania geotechniczne na terenie budowanego falochronu osłonowego Portu Zewnętrznego w Świnoujściu.

Farma wiatrowa w rejonie miejscowości Suchań – 2011

Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla ustalenia warunków geologiczno – inżynierskich podłoża projektowanych turbin wiatrowych wraz z obiektami towarzyszącymi w rejonie miejscowości Suchań (powiat stargardzki).

Stanowisko cumownicze na terenie Naftoportu w Gdańsku

Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla ustalenia warunków geologiczno – inżynierskich podłoża stanowiska cumowniczego na terenie Naftoportu w Porcie Północnym w Gdańsku.

Nowy blok energetyczny 910 MW w Elektrowni Rybnik

Dokumentacja geologiczno –  inżynierska dla ustalenia warunków geologiczno – inżynierskich podłoża projektowanego nowego bloku energetycznego 910 MW w Elektrowni Rybnik w Rybniku. W ramach prac geologicznych zrealizowano szeroki zakres prac polowych, który objął wiercenia, w tym rdzeniowe, badania presjometryczne, sondowania CPTU, wykopy badawcze, a także badania geofizyczne metodą C.

Farma wiatrowa w rejonie miejscowości Margonin – 2011

Dokumentacja geologiczna dla uściślenia warunków hydrogeologicznych i zawierająca opis otworów obserwacyjnych (piezometrów) na terenie farmy elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Margonin.

Dokumentacja dla uszkodzonej linii kolejowej w Krakowie

Dokumentacja geotechniczna dla zadania „usuwanie skutków powodzi z roku 2010 na liniach kolejowych nr 95 Kraków Mydlniki – Podłęże i 608 Pdgrabie – Rudzice.Dokumentacja dla projektowanego zbiornika na terenie Zakładów Chemicznych „Baltchem”

 

Dokumentacja dla projektowanego zbiornika na terenie Zakładów Chemicznych „Baltchem”

Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla ustalenia warunków geologiczno – inżynierskich podłoża projektowanego zbiornika nr 7 zlokalizowanego na terenie Zakładów Chemicznych „Baltchem” przy ul. Kujota 9 w Szczecinie.

 

Terminal Regazyfikacji Płynnego Gazu Ziemnego w Świnoujściu – 2011

W zakres prac polowych weszły m.in. wiercenia rdzeniowe, wiercenia rurowane, badania presjometryczne, a także sondowania CPT i  CPTU oraz sondowania z użyciem stożka Mag-cone w celu wykrycia ewentualnych niewybuchów, ponadto wykonano badania sejsmiczne metodą cross-hole, badania przewodności elektrycznej i cieplnej gruntu. „Geoprojekt Szczecin” sprawował nadzór nad wykonawstwem prac polowych prowadzonych przez niemiecki oddział firmy FUGRO, oraz sporządził Dokumentację geologiczno – inżynierską podłoża projektowanego Terminalu Regazyfikacji Płynnego Gazu Ziemnego w Świnoujściu, a także Dokumentację określającą warunki hydrogeologiczne i zawierającą opis otworów monitoringowych (piezometrów) w związku z projektowaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi na terenie inwestycji mogącej zanieczyścić wody podziemne – Terminalu Regazyfikacji Płynnego LNG.

Gdańsk – Tunel pod Martwą Wisłą – 2010

Geological – engineering report for establishing the geological engineering subsurface conditions and Geotechnical report for the designed tunnel under Vistula river in Gdańsk.

Studium geologiczne pod zachodnie drogowe obejście miasta Szczecina – 2009

Studium geologiczno – inżynierskie dla ustalenia warunków geologiczno – inżynierskich podłoża zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina.

Dokumentacja pod most nad Starą Świną w Świnoujściu

Dokumentacja geologiczno – inżynierska podłoża projektowanego mostu nad Starą Świną w Świnoujściu.

Dokumentacja pod Port jachtowo – pasażerski w gminie Mielno

Dokumentacja geologiczno – inżynierskiego podłoża projektowanego Portu jachtowo – pasażerskiego w gminie Mielno.

 

Dokumentacja pod budowę zintegrowanego systemu turystyki wodnej „Łączą nas rzeki”

Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla ustalenia warunków geologiczno – inżynierskich pod budowę zintegrowanego systemu turystyki wodnej „Łączą nas rzeki”  w miejscowościach: Gorzów Wlkp, Kostrzyn nad Odrą, Borek i Świerkocin.

Dokumentacja pod centrum gastronomiczno – usługowo – handlowe GALERIA KASKADA

Dokumentacja geologiczno – inżynierska podłoża projektowanego Centrum gastronomiczno – usługowo – handlowego GALERIA KASKADA przy al. Niepodległości w Szczecinie.Dokumentacja dla 22 elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Boleszkowice.

Dokumentacja dla 22 elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Boleszkowice

Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla ustalenia warunków geologiczno – inżynierska posadowienia 22 elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w rejonie miejscowości Boleszkowice.

 

Budynek biurowy OXYGEN w Szczecinie

Dokumentacja geotechniczna podłoża projektowanego budynku biurowego OXYGEN w Szczecinie.

 

Dokumentacja dla przystani żeglarskiej w Lubczynie – 2008

Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla projektowanej przystani żeglarskiej w Lubczynie wykonana na zlecenie Biura Projektowo – Inżynierskiego REDAN Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 69.

Dokumentacja dla Bazy Promów Morskich w Świnoujściu

Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla projektowanego stanowiska promowego nr 1 na terenie Bazy Promów Morskich w Świnoujściu wykonana na zlecenie NIRAS PORTCONSULT – PBP Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Nowy Rynek 2.

Dokumentacja dla projektowanych 31 elektrowni wiatrowych

Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla projektowanych 31 elektrowni wiatrowych w miejscowości Kowalów i Lubiechnia Wielka wykonana na zlecenie Starke Wind Rzepin Spółka z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Kosynierów Gdyńskich 51.

 

Dokumentacja dla projektowanego budynku wysokościowego

Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla projektowanego budynku wysokościowego przy ul. Wyzwolenia w Szczecinie wykonana na zlecenie J.W. Construction Holding S.A. siedzibą w Ząbkach przy ul. Radzymińskiej 326.

 

Dokumentacja dla projektowanych falochronów i nabrzeży portu w Świnoujściu

Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla projektowanych falochronów i nabrzeży portu zewnętrznego i portu schronienia w Świnoujściu wykonana na zlecenie Urzędu Morskiego z siedzibą w Szczecinie przy pl. Batorego 4.

 

Dokumentacja dla 26 elektrowni wiatrowych w Kukini

Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla 26 elektrowni wiatrowych w Kukini wykonana na zlecenie AWK Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 70.

 

Dokumentacja geotechniczna dla budynku wysokościowego w Gdańsku – 2007

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego budynku wysokościowego przy ul. Partyzantów w Gdańsku – Wrzeszczu na zlecenie HRD Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Placu Piłsudskiego 2.

 

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego Centrum Obsługi Stali

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego Centrum Obsługi Stali w Porcie Barkowym w Policach opracowana na zlecenie NV VAN HEYGHEN STAAL z siedzibą w Belgii.

 

Dokumentacja dla obiektu handlowo – usługowego w Poznaniu

Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla projektowanego obiektu handlowo – usługowego i Dworca PKS przy ul. Towarowej w Poznaniu opracowana na zlecenie LGA Bautechnik GmbH Oddział w Polsce z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 90/5.

 

Dokumentacja dla rozbudowy nabrzeży w Kołobrzegu

Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla rozbudowy nabrzeży: Postojowego, Skarpowego i Harcerskiego przy ul. Szyprów w Kołobrzegu wykonana na zlecenie Zarządu Morskiego Portu Kołobrzeg Spółki z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Stoczniowej 10.

 

Dokumentacja dla farmy wiatrowej w Parsówku

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej farmy wiatrowej w Parsówku wykonana na zlecenie IBERDROLA Engineering and Construction Poland Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 69.

Dokumentacja dla siłowni wiatrowych w Karcinie

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanych siłowni wiatrowych w Karcinie i Sarbii wykonana na zlecenie VESTAS Northern Europe A/S z siedzibą w Randers przy ul. Alsvej 21 w Danii.

 

Dokumentacja dla Galerii Kaskada w Szczecinie – 2006

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej Galerii Kaskada przy Al. Niepodległości w Szczecinie wykonana na zlecenie LGA Bautechnik GmbH oddział Szczecin przy ul. Jagiellońskiej 90/5.

 

Zbiorcza dokumentacja geotechniczna dla kompleksu PKRT – Rafinerii LOTOS

Zbiorcza dokumentacja geotechniczna dla kompleksu PKRT – Rafinerii LOTOS przy ul. Elbląskiej w Gdańsku wykonana na zlecenie Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 135.

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej farmy wiatrowej „Kisielice” w Łodygowie

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej farmy wiatrowej „Kisielice” w Łodygowie wykonana na zlecenie IBERDROLA Engineering and Construction Poland Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 69.

 

Dokumentacja dla projektowanego budynku sanitarno – wczasowego w Kołobrzegu

Dokumentacja geologiczno – inżynierska i hydrogeologiczna dla projektowanego budynku sanitarno – wczasowego przy ul. Kościuszki w Kołobrzegu wykonana na zlecenie Przedsiębiorstwa Budowlano – Inżynieryjnego KORNAS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Św. Wojciecha 10.

 

Dokumentacja geotechniczna nabrzeża Kosa w Porcie Wojennym w Świnoujściu

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej modernizacji nabrzeża Kosa w Porcie Wojennym w Świnoujściu wykonana na zlecenie Energopol – Szczecin S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Św. Floriana 9/13.

 

Dokumentacja dla projektowanych zbiorników terminalu magazynowo – przeładunkowego w Szczecinie

Dokumentacja geologiczna dla projektowanych zbiorników terminalu magazynowo – przeładunkowego przy ul. Kujota 8 w Szczecinie – wykonana na zlecenie CONSULTANT Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Monte Cassino 37.

 

Dokumentacja dla projektowanej Autostrady A1 – 2005

Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla projektowanej Autostrady A1 Gdańsk – Nowe Marzy – wykonana na zlecenie Transprojekt Gdański z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 72a.x

 

Dokumentacja dla pompowni GRABÓW i DOLNY BRZEG

Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla pompowni GRABÓW i DOLNY BRZEG oraz rurociągi tłoczne w Szczecinie wykonana na zlecenie Pracowni Badawczo – Projektowych EKOSYSTEM z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Kożuchowskiej 20c.

 

Dokumentacja dla sieci kanalizacyjnej i wodociągowej prawobrzeżnej części Szczecina

Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla projektowanej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej prawobrzeżnej części Szczecina – wykonana na zlecenie B.P.B.M. „BIMOR”z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 67/68.

 

Dokumentacja dla bazy zbiorników magazynowych i hal w Szczecinie

Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla projektowanej bazy zbiorników magazynowych i hal przy ul. Nad Odrą w Szczecinie – wykonana na zlecenie KRONO-CHEM Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Waryńskiego 1.

 

Dokumentacja dla tunelu Nowa Spacerowa w Gdańsku i Sopocie

Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla projektowanego tunelu Nowa Spacerowa w Gdańsku i Sopocie – wykonana na zlecenie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku przy ul. Partyzantów 36.

 

Dokumentacja dla budynku mieszkalno – usługowego w Gdyni

Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Hryniewickiego (Nabrzeże Prezydenta) w Gdyni – wykonana na zlecenie INVEST KOMFORT z siedzibą w Gdyni przy pl. Kaszubskim 15/3.